Caramel Syrup Waffles | ALGEMENE VOORWAARDEN
293
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-293,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-9.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

We vragen je de algemene voorwaarden rustig en goed door te nemen alvorens een bestelling te plaatsen op onze website. Door www.CaramelSyrupWaffles.nl te bezoeken ga je akkoord met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn.

Artikel 1. Algemeen

CaramelSyrupWaffles.nl is eigendom van Hoogcarspel International

gevestigd te Den Haag, hierna te noemen

CaramelSyrupWaffles.nl.

CaramelSyrupWaffles.nl

Weissenbruchstraat 1e

2596GA Den Haag

KvK: 59 81 14 225

BTW nummer:  NL212123075B02

info@caramelsyrupwaffles.nl

Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CaramelSyrupWaffles.nl

een leveringsovereenkomst aangaat.

Leveringsovereenkomst: een overeenkomst tot het leveren van 1 of meerdere

producten uit het assortiment aangeboden op www.dutchdelicacies.com.

Product: de stoffelijke zaak dat het voorwerp van de leveringsovereenkomst vormt.

Toeleverancier: : Aanleverende partij van producten aan CaramelSyrupWaffles.nl

Fabrikant: Producerende partij van producten zoals weergegeven op

CaramelSyrupWaffles.nl Bij discrepantie tussen de versie van deze algemene voorwaarden in het Nederlands en andere talen, is de Nederlandse versie leidend.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Afnemer en CaramelSyrupWaffles.nl Door het aangaan van de leveringsovereenkomst verklaart Afnemer zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.

Van de inhoud van deze voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen CaramelSyrupWaffles.nl en Afnemer worden afgeweken. In een dergelijk geval blijven de bepalingen van de gepubliceerde voorwaarden waarvan niet expliciet is afgeweken onverkort van kracht. CaramelSyrupWaffles.nl kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op www.CaramelSyrupWaffles.nl. De gewijzigde voorwaarden zijn vanaf de datum van publicatie van toepassing op alle bestaande en toekomstige leveringsovereenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van de voorwaarden zijn gesloten.

 Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met bepalingen van dwingend recht, wordt de betreffende bepaling vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de vervallen bepaling.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van CaramelSyrupWaffles.nl zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. De leveringsovereenkomst wordt elektronisch gesloten. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan een automatisch verzonden ontvangstbevestiging.

CaramelSyrupWaffles.nl is gerechtigd, desnoods zonder opgave van redenen, een bestelling te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Leveringsovereenkomst te verbinden. De Leveringsovereenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende

voorwaarde dat CaramelSyrupWaffles.nl de bestelling van Afnemer niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal CaramelSyrupWaffles.nl dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling  via e-mail aan Afnemer meedelen.

Is het aan CaramelSyrupWaffles.nl beschikbaar gestelde Afnemer e-mail adres niet het juiste, dan blijft de ontbinding van de leveringsovereenkomst van kracht.

Artikel 4. Derden

CaramelSyrupWaffles.nl kan bij de uitvoering van de Leveringsovereenkomst gebruik maken van Toeleveranciers en derden. Indien deze Toeleveranciers en derden aanvullende voorwaarden hanteren dan gelden deze ook. Alle rechten en aanspraken die uit hoofde van de Leveringsovereenkomst ten behoeve van CaramelSyrupWaffles.nl worden bedongen, worden tevens bedongenten behoeve van door Dutchdelicacies.com ingeschakelde derden.Onverminderd het bepaalde in lid 2 zijn deze Voorwaarden slechts van toepassingop de relatie tussen CaramelSyrupWaffles.nl en de Afnemer en kunnen derden of Toeleveranciers die geen partij zijn bij de Leveringsovereenkomst hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 5. Adressering

De Afnemer is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van het  juiste en volledige afleveradres. Indien een bestelling in behandeling is, kunnen de adresgegevens niet meer gewijzigd worden. Adreswijzigingen dienen te worden doorgevoerd voordat de bestelling wordt geplaatst. Uitvoering van de Leveringsovereenkomst, en alle op de Leveringsovereenkomst betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Afnemer opgegeven (e-mail)adres.

Artikel 6. Prijzen en betaling

Alle vermelde prijzen www.CaramelSyrupWaffles.nl  zijn in euro’s. In het groot staat de prijs vermeld zonder BTW en kleiner is de prijs vermeld inclusief Nederlandse BTW tarief. Indien u woonachtig bent buiten de EU en de zending naar het betreffende buiten de EU liggende land wordt verstuurd, dan is het 0% btw-tarief van toepassing. Als u een bedrijf bent dat gevestigd is binnen de EU, uw zending naar het betreffende land wordt verstuurd en u een BTW-nummer hebt, dan geldt ook het 0%-BTW- tarief. In alle overige gevallen gelden de Nederlandse BTW-tarieven van 6% of 21%. CaramelSyrupWaffles.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van aangeboden producten eenzijdig te wijzigen zonder opgaaf van reden, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidstermijn heeft zal de prijs gedurende die termijn niet worden gewijzigd, tenzij als gevolg van een wijziging in het BTW tarief.

CaramelSyrupWaffles.nl kan niet aan zijn aanbiedingen gehouden worden indien de Afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen kon weten dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of een verschrijving bevat. De aangeboden betaalwijzen kunnen, afhankelijk van de wijze waarop de Leveringsovereenkomst tot stand komt, verschillen. Indien aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn  komen deze voor rekening van Afnemer. Levering van producten aan Afnemer geschiedt na betaling van Afnemer van het volledig verschuldigde bedrag .

CaramelSyrupWaffles.nl zal uw bestelling pas verwerken nadat de betaling is bijgeschreven op de dutchdelicacies.com  rekening. Betaling via de eigen rekening van de Afnemer dient te geschieden binnen 8 dagen na bestellen, daarna komt uw bestelling te vervallen.

Artikel 7. Levering/ ontvangst

CaramelSyrupWaffles.nl zal al het mogelijke doen om, zodra de order geaccepteerd is en het een betaling heeft ontvangen, de goederen te laten afleveren op het adres dat duidelijk door de Afnemer is aangegeven. CaramelSyrupWaffles.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden, vertragingen of niet volledig of schadeloos aankomen van bestellingen.

CaramelSyrupWaffles.nl maakt gebruik van de diensten van Post.nl en of een derde

transporteur. De leveringsvoorwaarden van Post.nl  waar van toepassing zijn op alle leveringsovereenkomsten van toepassing tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken door CaramelSyrupWaffles.nl. Verzendkosten zijn afhankelijk van gewicht en bestemming. CaramelSyrupWaffles.nl is sterk afhankelijk van onze logistieke partner en zal elke wijziging in kosten direct, en waar van toepassing met terugwerkende kracht, doorberekenen aan de Afnemer.

Voor verdere informatie zie ook www.postnl.nl. Aflevering van producten vindt plaats binnen 30 dagen na bestelling, tenzij expliciet een andere leveringstermijn is genoemd. CaramelSyrupWaffles.nl behoudt zich het recht voor in geval van het niet beschikbaar zijn van producten, de overige wel te versturen. De niet verstuurde producten worden gecrediteerd. De Afnemer is verantwoordelijk voor eventuele douane aangifte dan wel invoerrechten in het land van bestemming en de daarmee gemoeide betalingen. De Afnemer dient ten allen tijde op de hoogte te zijn van eventuele beperkingen tav producten die niet mogen worden ingevoerd in het land van bestemming. CaramelSyrupWaffles.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inbeslagname van producten als gevolg van de regelgeving in het land van bestemming.  Als een pakket wordt geweigerd aan de grens als gevolg van douane regelgeving en retour gestuurd wordt aan CaramelSyrupWaffles.nl zal er geen creditering aan de Afnemer plaatsvinden. Eventuele additionele kosten kunnen worden in rekening gebracht aan de Afnemer.

CaramelSyrupWaffles.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een pakket tijdens de (retour)verzending verloren gaat .CaramelSyrupWaffles.nl is ten alle tijden gerechtigd om levering van producten uit te sluiten zonder opgaaf van reden. Producten kunnen uiterlijk afwijken van de op www.CaramelSyrupWaffles.nl getoonde afbeeldingen.

Artikel 8. Retour en Restitutie

Indien Afnemer  een product niet wenst af te nemen, heeft hij/zij het recht de Leveringsovereenkomst binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst te ontbinden. De ontbinding van de Leveringsovereenkomst geldt dan alleen voor dat Product. Ontbinding is slechts mogelijk indien het Product in onbeschadigde staat verkeert c.q. niet gebruikt is. Het is uitsluitend aan Dutchdelicacies.com om de staat van een Product  te bepalen. Ontbinding geschiedt door terugzending van het betreffende Product binnen 10 dagen na de dag van ontvangst, waarbij de kosten voor retourzending voor rekening van Afnemer komen.

Het betreffende factuurbedrag zal door Dutchdelicacies.com binnen 30 dagen na ontvangst van het retour gezonden  Product gerestitueerd worden aan de Afnemer. Restitutie zal plaatsvinden op dezelfde rekening als die door de Afnemer gebruikt voor initiële betaling. Restitutie zal niet plaats vinden als er niet aan de onder lid 2 bepaalde voorwaarden is voldaan. Het bepaalde in dit artikel onder lid 1,2,3 is niet van toepassing ten aanzien van Producten die daarvoor naar hun aard niet in aanmerking komen, zoals bederfelijke, tijdsgebonden of persoonlijke zaken en diensten. Deze afweging is uitsluitend door Dutchdelicacies.com te maken en zal aanvaard worden door de Afnemer.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud & risico-overgang

Het eigendom van een Product gaat pas over, indien Afnemer al hetgeen hij uithoofde van de Leveringsovereenkomst aan Dutchdelicacies.com verschuldigd is heeft voldaan. Onverminderd het in lid 1 bepaalde gaat het risico ter zake van een Product reeds op het moment van versturing aan Afnemer op Afnemer over.

Artikel 10. Rechten

Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en merkrechten, berusten bij Dutchdelicacies.com en/of haar toeleverancier(s). Het is Afnemer niet toegestaan de naam, inhoud en/of layout van Dutchdelicacies.com op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutchdelicacies.com.

Het ontwerp van de www.dutchdelicacies.com, foto’s, tekeningen, schetsen, films, software en al het andere materiaal, waaronder (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Dutchdelicacies.com. Dit geldt ook voor al het materiaal dat aan de klant of derden ter hand is gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Garantie

CaramelSyrupWaffles.nl geeft geen garanties af. CaramelSyrupWaffles.nl verleent de dienstverlening op best-effort basis. CaramelSyrupWaffles.nl is niet verantwoordelijk voor schade tijdens of na transport tenzij anders overeengekomen.

CaramelSyrupWaffles.nl garandeert dat alle geleverde producten op het moment van verzending een niet verstreken verkoopdatum hebben en een houdbaarheid van ten minste 30 dagen. Eventuele zichtbare afwijkingen en/of tekortkomingen tav houdbaarheid moeten met een duidelijke beschrijving daarvan binnen 48 uur na ontvangst per e-mail aan CaramelSyrupWaffles.nl gemeld worden, met vermelding van het nummer op de pakbon.

Indien na melding blijkt dat er sprake is van een oneigenlijke melding en de Afnemer had redelijkerwijs kunnen weten dat het om een oneigenlijke melding ging, is CaramelSyrupWaffles.nl gerechtigd om alle kosten inclusief administratie- en verzendkosten, in rekening te brengen aan Afnemer. CaramelSyrupWaffles.nl is niet verantwoordelijk voor het communiceren van eventuele terughaal acties van een Fabrikant.

Artikel 12. Force majeure

Indien aan de zijde van CaramelSyrupWaffles.nl sprake is van overmacht, heeft CaramelSyrupWaffles.nl het recht om uitvoering van de Leveringsovereenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel de Leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door Toeleveranciers, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, (concrete dreiging tot) terroristische aanslagen of oorlog, brand, natuurrampen, alsmede iedere andere situatie waarop Dutchdelicacies.com geen beslissende controle kan uitoefenen.

Indien de overmacht situatie langer dan twee maanden voortduurt, heeft Afnemer het recht de Leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht is CaramelSyrupWaffles.nl niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan Afnemer of derden.

Artikel 13. Privacy & Persoonsgegevens:

CaramelSyrupWaffles.nl gebruikt de door de Afnemer afgegeven persoonlijkeinformatie louter in de uitvoering van de door CaramelSyrupWaffles.nl uit te voeren werkzaamheden. CaramelSyrupWaffles.nl is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige verwerking, opslag en vernietiging van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Bij inbraak en diefstal van persoonlijke informatie zal CaramelSyrupWaffles.nl de getroffen Afnemers informeren CaramelSyrupWaffles.nl behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit artikel Privacy.

Elke aanpassing zal in dit artikel gepubliceerd worden. Als Afnemer van CaramelSyrupWaffles.nl kan er op elk moment inzage gevraagd worden in de gegevens die CaramelSyrupWaffles.nl over de Afnemer heeft opgeslagen en deze te laten corrigeren of verwijderen door eenschriftelijk verzoek te sturen naar: Dutchdelicacies.com, Weissenbruchstraat 1 e, 2596GA Den Haag. De administratieve kosten van €14,95 dienen eerst te worden voldaan.

Artikel 14. Vrijwaring

De Afnemer zal CaramelSyrupWaffles.nl vrijwaren voor aanspraken (van derden) indien  deze betrekking hebben op rechten van (oa intellectuee)l eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij het uitvoeren van de order worden gebruikt.

Ook zal de Afnemer garanderen dat eventuele informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. die aan CaramelSyrupWaffles.nl worden verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15: Leeftijd

CaramelSyrupWaffles.nl levert uitsluitend en alleen aan (natuurlijke) personen boven de 21 jaar. Door het plaatsen van een order aanvaardt de Klant deze Leveringsvoorwaarden en geeft daarmee aan boven de leeftijd van 21 jaar te zijn.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Leveringsovereenkomst en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen over de Leveringsovereenkomst en/of deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij het geschil op grond van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel aan een andere instantie kan worden voorgelegd.